Varje cigarett du väljer
bort är en seger!

INTEGRITETSPOLICY INKLUSIVE ANVÄNDARVILLKOR ALLMÄNT

Denna integritetspolicy med användarvillkor (”Integritetspolicy”) beskriver Niconovum ABs (”Niconovum”) behandling av personuppgifter på zonnic.se (”Webbplatsen”). På andra webbplatser tillhöriga bolag inom Niconovums koncern kan det finnas särskilda integritetspolicies som reglerar personuppgiftsbehandlingar vid sådana webbplatser.

Du bör läsa hela denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda Webbplatsen eller genom att förse Niconovum med dina personuppgifter, samtycker du till villkoren i denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy ska du inte förse oss med dina personuppgifter eller använda Webbplatsen.

Vid behov kan Niconovum komma att revidera denna Integritetspolicy, till exempel på grund av ändringar i lagstiftning, ändringar i vår personuppgiftsbehandling eller vid introduktion av nya eller ändrade funktioner på Webbplatsen. Du bör därför regelbundet granska Integritetspolicyn på Webbplatsen. Ändringar i Integritetspolicyn publiceras på Webbplatsen eller informeras över email.

Webbplatsen är endast avsedd för personer bosatta i Sverige. Webbplatsen är inte avsedd att användas av barn och unga under 18 år. Vi insamlar inte medvetet personuppgifter från barn och unga under 18 år på denna Webbplats. Om du är under 18 år ber vi dig informera dina föräldrar eller annan ansvarig vårdnadshavare om din användning av Webbplatsen och tillse att sådan vårdnadshavare lämnar sitt godkännande till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling av dina personuppgifter kan ske både aktivt eller passivt. 
- Aktiv informationsinsamling sker när du aktivt lämnar personuppgifter för att kunna ta del av särskilda funktioner på Webbplatsen eller deltar i vissa aktiviteteter (t.ex. abonnerar på nyhetsbrev, får tips/förslag, deltar i tävlingar och tar del av erbjudanden och rabatter). 
- Passiv informationsinsamling sker när du surfar på Webbplatsen och viss information insamlas med hjälp av olika tekniker, t.ex. IP-adresser, cookies, taggar, loggfiler och serverloggar. Se mer om cookies under punkten 8 nedan.


FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Genom att förse Niconovum med dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att Niconovum behandlar dina personuppgifter för ändamål som anges i denna Integritetspolicy. All behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Niconovum behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänster och information om Niconovum med koncernbolag, administrera ditt deltagande i tävlingar och utnyttjande av erbjudanden samt rabatter från Niconovum med koncernbolag, informera dig om andra tjänster och produkter som kan vara av intresse för dig, informera dig om ändringar och förbättringar på Webbplatsen samt även för direkt marknadsföring och marknadsundersökningar. Vad gäller behandling av personuppgifter i samband med direkt marknadsföring har du rätt att motsätta dig sådan behandling genom att skriftligen anmäla detta till personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter under punkten 7 nedan.

För att bättre förstå behoven hos våra kunder, kan Niconovum också behandla personuppgifter för att kontrollera användningen av Webbplatsen, för att registrera trafikflödena och för att undersöka medlemmarnas demografi, intressen och beteende.

Niconovum kommer inte att använda dina personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de ändamål som anges i denna Integritetspolicy såvida vi inte informerar dig om detta och, i förekommande fall, får ditt samtycke till sådan användning.

TILL VEM KAN NICONOVUM LÄMNA UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Niconovum kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i den utsträckning som lagen tillåter för att skydda Niconovums rättigheter. Niconovum kan också komma att lämna ut personuppgifter till tredje part som används för att Niconovum ska kunna bedriva sin verksamhet (till exempel till marknadsförings- och PR-byrå eller marknadsundersökningsföretag som används av Niconovum för de ändamål som anges i punkten 2 ovan), för att förhindra att personuppgifter otillbörligen röjs, för att skydda säkerheten avseende personuppgifter, för att skydda mot bedrägeri eller i syfte att hantera risker samt för att uppfylla krav enligt lag eller vad som åligger Niconovum i en rättslig tvist. Niconovum kan även komma att överföra personuppgifter till andra bolag inom dess koncern, inklusive bolag som är etablerade i länder utanför EU/EES, för de ändamål som anges i punkten 2 ovan, samt till en köpare inom eller utanför EU/EES i samband med försäljning eller överlåtelse av Niconovum eller Webbplatsen, i vilket fall Niconovum kommer tillse att köparen samtycker till att behandla personuppgifterna enligt denna Integritetspolicy.

Utlämnande till tredje part kommer enbart ske under förutsättning att sådan part samtycker till att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy. För att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna Integritetspolicy, kommer Niconovum att kontakta dig för att få ditt samtycke.

SÄKERHET

Niconovum använder lämpliga administrativa, tekniska och fysiska hjälpmedel för att skydda personuppgifter som vi behandlar mot skada, stöld och otillåten användning. Niconovum strävar även att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter är korrekta, uppdaterade och fullständiga. Niconovum tar dock inget ansvar för att de uppgifter du lämnar är korrekta, uppdaterade eller fullständiga och kan inte heller garantera att information som överförs via Internet eller via mobilnät är säker eller felfri.

TILLGÅNG OCH RÄTTELSER

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Niconovum behandlar kan du skicka en begäran härom till info@niconovum.se. En gång per år kan du kostnadsfritt få besked om vilka av dina personuppgifter Niconovum behandlar, ytterligare upplysningar därutöver sker mot sådan kostnad som Niconovum från tid till annan kan komma att tillämpa. Du kan även till samma adress begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift samt om du önskar att viss personuppgift raderas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Niconovum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna Webbplats. Du kontaktar oss via info@niconovum.se, Niconovum AB, Järnvägsgatan 13, 252 24 Helsingborg eller via 042-19 94 30.

Ovan angivna adresser och telefonnummer kan även användas för övriga frågor om Webbplatsen eller om Niconovum.

COOKIES

En cookie är en liten mängd information som skickas från en webbplats för att sparas på din hårddisk genom din dators webbläsare. Cookien bär på information som webbplatser kan behöva för att interagera med dig och för att möjliggöra personlig anpassning av innehållet på webbplatsen. På Webbplatsen används cookies för att identifiera din webbläsare och för att fastställa huruvida du har installerat den aktiverande mjukvaran som krävs för att få tillgång till viss information/material på Webbplatsen. Mjukvara på Webbplatsen använder också cookies för att förse dig med en interaktiv session under ditt besök och för att ge dig tillgång till innehållet på Webbplatsen.

Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Väljer du att inte acceptera cookies kan Webbplatsen fortfarande användas men med begränsad funktionalitet.

ANVÄNDNING AV COOKIES / KAKOR

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies (kakor) få information om:
-att webbplatsen innehåller cookies
-vad dessa kakor används till
-hur kakor kan undvikas

Zonnic.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas ner på din dator. Cookies används på webbplatsen för att samla in statistik över hur välbesökt webbplatsen är. Ingen personlig information lagras. Ingen IP-adress lagras.

Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsare ställa in så att du automatiskt nekar cookies eller får information om att en webbplats innehåller cookies. Genom din webbläsare kan du också ta bort tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

LÄNKAR PÅ WEBBPLATSEN

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att Niconovum inte tar något ansvar för integritetsskydd eller innehållet i övrigt på sådana webbplatser.

RÄTTSLIGA FÖRBEHÅLL

Niconovum äger eller är licenstagare till Webbplatsen och innehållet på Webbplatsen samt immateriella rättigheter därtill. Information och material på Webbplatsen i form av texter, bilder, ljud, filmer, presentationer, logotyper m.m. får inte, om inte annat följer av tvingande lag (t.ex. begränsad användning för privat, icke-kommersiellt bruk) eller om inte annat särskilt anges på Webbplatsen, kopieras, överföras, spridas, lagras eller ändras utan Niconovums föregående skriftliga medgivande. Om du skickar information eller material till Niconovum eller lägger ut information eller material på Webbplatsen ansvarar du fullt ut för att du har rätt att vidta sådana åtgärder och att det inte medför intrång i annans rättighet eller integritet. Du samtycker till att Niconovum blir ägare av sådan information och material som du skickar till Niconovum eller lägger ut på Webbplatsen, med rätt för Niconovum att fullt och fritt att använda detta, inklusive men inte begränsat till att göra ändringar, publicera och vidareöverlåta informationen och materialet.

Allt innehåll på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och Niconovum lämnar ingen garanti om att innehållet är komplett, riktigt eller aktuellt. Niconovum har rätt att när som helst ta bort, lägga till eller ändra innehållet på Webbplatsen. Så långt lagligen är möjligt friskriver sig Niconovum för skada och förlust, direkt eller indirekt, som orsakas av din användning av innehållet på Webbplatsen eller till följd av att innehållet inte är åtkomligt eller kan användas fullt ut.

ANSVARIG UTGIVARE OCH KONTAKTINFORMATION

Ansvarig utgivare: VD Nils Siegbahn
Niconovum AB
Järnvägsgatan 13
252 24 Helsingborg
Sverige
info@niconovum.se 
www.niconovum.se

Senast uppdaterad  17 juni 2018