Så påverkas dina lungor av långvarig rökning

Rökning utgör en primär riskfaktor för en mängd allvarliga sjukdomar och påverkar också individens dagliga hälsotillstånd, inklusive fysisk kondition och immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner. Det är dock viktigt att framhäva att när man slutar röka inleds en omedelbar och positiv förändringsprocess inom kroppen. Denna process bidrar till en gradvis återhämtning och en betydande minskning av risken för att utveckla svåra sjukdomar. Därför är det alltid värt att sluta röka. För dig som vill sluta med rökning, men möter hinder på vägen, erbjuder vi nikotinpåsar och nikotinspray som kan hjälpa dig att trappa ner på rökningen.

Vad händer i lungorna vid rökning?

Vid varje inhalering av cigarettrök släpps partiklar och gaser ut, vilka kan innehålla så många som 8 000 olika kemiska föreningar. Dessa inkluderar inte bara det beroendeframkallande nikotinet, utan också andra skadliga ämnen som exempelvis kolmonoxid, som negativt påverkar hjärta och blodkärl. Dessutom finns det farliga substanser som vätecyanid, arsenik och upp till 60 olika ämnen som är kända för att vara cancerframkallande. Den konstanta exponeringen för dessa giftiga ämnen genom daglig rökning underminerar kroppens naturliga försvarsmekanismer och bidrar till utvecklingen av några av de mest fruktade och dödliga folksjukdomarna.

Vid rökning utsätts lungorna för en rad negativa effekter som påverkar deras funktion och hälsa på ett allvarligt sätt. Rökning inverkar negativt på andningsförmågan och den fysiska konditionen. Detta beror främst på att tobaksröken innehåller skadliga ämnen som irriterar lungornas slemhinnor. Denna irritation kan leda till att man hostar mycket och en ökad benägenhet för luftvägsinfektioner. Långvarig exponering för tobaksrök kan även resultera i kroniska andningsproblem, såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungemfysem. Dessa tillstånd kännetecknas av en gradvis försämring av lungfunktionen och kan leda till betydande hälsoproblem. Dessutom är rökning en dominerande orsak till lungcancer, med uppskattningsvis 90 procent av alla lungcancerfall som kan tillskrivas denna vana. Detta visar på de omfattande och allvarliga riskerna med rökning för lungornas hälsa.

Att sluta röka ger effekt snabbt

Om man vill sluta röka kan det vara motiverande att veta att goda effekter sker i kroppen nästan direkt. Bara tre månader efter att ha slutat röka upplever många en påtaglig förbättring i sin blodcirkulation och lungkapacitet, samt en ökning av konditionsnivån med ungefär 15 procent. För kvinnor förbättras chanserna att bli gravida betydligt, medan män ofta upplever en ökad förmåga till erektion. Dessutom återhämtar sig både smak- och luktsinnet märkbart. Om du vill sluta röka erbjuder även landstinget Sluta-röka-linjen, en kostnadsfri tjänst öppen för alla. Här kan du ringa eller chatta med medicinskt utbildade rådgivare specialiserade på tobaksavvänjning. Denna tjänst har visat sig effektiv; 35 % av användarna rapporterar att de varit rökfria i 12 månader. Användning av professionell hjälp som Sluta-röka-linjen kan vara avgörande för att uppnå en rökfri livsstil.